ข้อสอบพันธุศาสตร์(พร้อมเฉลย)

  1. ถ้าทดลองทำ dihybrid cross แบบเดียวกับที่ Mendel ทดลองกับจีน 2 คู่ ของถั่ว(Sweet pea )ทุกประการสัดส่วนของ phenotype ในรุ่นที่ จะเท่ากับเท่าไร
    1. 3 : 1 2. 1 : 2 : 1 3. 9 : 7 4. 9 : 3 : 3 : 1

เฉลย ข้อ 1 เหตุผล ได้อัตราส่วน =9 : 3 : 3 : 1 คือ เด่นเด่น 9, เด่นด้อย 3, ด้อยเด่น 3, ด้อยด้อย 1,

 

  1. จีนที่ควบคุมลักษณะตาบอดสีเป็น recessive sex-linkedถ้าหญิงชายตาปกติมีลุกชายตาบอดสี ผู้มีจีนตาบอดสีและถ่ายทอดมายังลูกชายคือ
    1. ปู่หรือย่า 2.ตาหรือยาย 3.พ่อและแม่ 4. พ่อ

เฉลย ข้อ 2 เหตุผล จีนตาบอดสีจะถูกถ่ายทอดจากตาหรือยายดังนี้

จีนของแม่

จีนของพ่อ

, , , ลูกชายตาบอดสี

3 . ในการผสมตันถั่ว ลักษณะเมล็ดสีเหลีองเป็นลักษณะเด่นต่อเมล็ดสีเขียว โนกรณีที่เรามีต้นถั่วต้นหนึ่งพบว่าเมล็ดสีเขียว ถ้าต้องการทราบgenotype ของถั่วต้นนี้ เราต้องทดสอบโดยวิธีใด

1.test corss 2. Bank cross 3. Monohybrid cross 4.ไม่ต้องทดสอบก็แน่ใจได้แล้ว

เฉลย ข้อ 4ไม่จำเป็นต้องทดสอบก็รู้ได้อยู่แล้วว่าต้องมี genotype เป็นจีนด้อยทั้งคู่ ( เขียว)

4.จงเปรียบเทียบการถ่ายทอดลักษณะขนลายของไก่กับการถ่ายทอดลักษณะตาบอดสีของคน

1. เป็นลักษณะเด่นทั้งคู่ และโครโมโซมที่กำหนดเพศก็เหมือนกัน

2. เป็นลักษณะเด่นทั้งคู่ แต่โครโมโซมที่กำหนดเพศตรงข้ามกัน

3. อันหนึ่งเป็นลักษณะเด่น อีกอันหนึ่งเป็นลักษณะด้อย และโครโมโซมที่กำหนดเพศกลับกัน

4. อันหนึ่งเป็นลักษณะเด่น อีกอันหนึ่งเป็นลักษณะด้อย แต่โครโมโซมที่กำหนดเพศเหมือนกัน

เฉลย ข้อ 3 เหตุผล อันหนึ่งเป็นลักษณะเด่น อีกอันหนึ่งเป็นลักษณะด้อย และโครโมโซมที่กำหนดเพศกลับกัน คือ ลักษณะขนลายเป็นลักษณะเด่น แต่ลักษณะตาบอดสีจะเป็นลักษณะด้อย และในไก่ XY เป็น ตัวเมีย XX เป็นตัวผู้ ส่วนในคน XY เป็นผู้ชาย XXเป็นผู้หญิง

5. ในการเลี้ยงสุนัขบางพันธุ์ ผู้เลี้ยงนิยมหางกุดและหูเล็ก ถ้าท่านมีสุนัขพันธุ์นี้และตัดหางกับขลิบหูทุก ๆ รุ่นและให้ผสมพันธุ์กันเอง ท่านจะมีทางได้พันธุ์แท้ที่ไม่มีหางกับหูเล็กแต่กำเนิดหรือไม่

1. ในรุ่นแรก ๆ จะยังไม่ได้ รุ่นหลังจะได้ผลทีละน้อย

2. ไม่มีเพราะ genotype คงเดิม แม้ phenotype เปลี่ยน

3. ไม่มีเพราะ genotype และ phenotypeคงเดิม

4. ไม่มีเพราะเกิด inbreeding อ่อนแอตายไป

เฉลย ข้อ 3 เหตุผล ไม่ได้เพราะ genotypeจะคงเดิม การขลิบหูและการตัดหางแล้วให้ผสมพันธุ์กันเองนั้นไม่สามารถทำให้เกิดพันธุ์ใหม่ได้ เพราะไม่มีการเปลี่ยนจีนเลย

6. ถ้าพ่อแม่มีลักษณะลิ้นห่อได้ ให้กำเนิดทารกคนหนึ่งที่มีลิ้นห่อได้ด้วย ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า

1. ลิ้นห่อเป็นลักษณะเด่น

2. ทั้งพ่อและแม่อาจเป็น homozygous หรือ heterozygousสำหรับจีนนี้

3. อย่างน้อยพ่อหรือแม่ต้องเป็นhomozygous

4. ลูกต้องเป็น heterozygous อย่างแน่นอน

เฉลย ข้อ 2 เหตุผล ทั้งพ่อและแม่อาจจะเป็น homozygousหรือ heterozygous สำหรับจีนนี้

7. หมู่เลือดแบบต่างๆ ในคนเป็นตัวอย่างที่แสดง

1. ความแปรผันไม่ต่อเนื่อง

2. ความแปรผันต่อเนื่อง

3. ข้อดีของเฮเทอโรไซโกต

4. การคัดเลือกแบบ disruptive

เฉลย ข้อ 1 เหตุผล หมู่เลือดเป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความแปรผันไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากลักษณะของหมู่เลือดมีลักษณะความแตกต่างกันไม่กี่แบบและยังสามารถแบ่งออกเป็นพวกๆ ได้อย่างสะดวกอีกด้วยคือเมื่อเกิดหมู่เลือด A แล้งจะไม่เป็นหมู่เลือดอื่น สำหรับการแปรผันต่อเนื่องจากแยกออกจากกันได้ยากเช่น สีผิวแบบต่างๆ ความสูง เป็นต้น

8. สมมติว่า DNA ช่วงเบส TAGATC จะเป็นแบบในการสังเคราะห์ mRNA ลำดับเบสของmRNA คือ

1. ATCATE

2. AUCUAG

3. UAGUAC

4. GGTGCA

เฉลย ข้อ 2 เหตุผล mRNA จะถอดรหัสจาก DNAดังนั้น base ใน mRNA ต้องจับคู่กับbase ใน DNA ได้ (complementary base ซึ่งกันและกัน) ดังนี้

DNA T A G A T C

mRNA A U C U A G

9. ในจำนวน 4 ปัญหาที่กล่าวถึงข้างล่างนี้ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ genetics น้อยที่สุดคือ

1. การบอกเพศว่าหญิงหรือชาย

2. การคัดเลือกเอาพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ที่เป็นประโยชน์

3. การเกิดสิ่งมีชีวิต species ต่างๆ มากมายในโลก

4. การเกิดมีคนที่เป็นโรงประสาทมากในปัจจุบัน

เฉลย ข้อ 3 เหตุผล การเกิดโรคประสาทของคนในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมมากกว่าที่จะเกิดจากปัญหาทางพันธุกรรม(genetic)

10. ชื่อใดที่ไม่พบอยู่ในโมเลกุลของ RNA

1. Adenine

2. Guanine

3. Cytosine

4. Thymine

เฉลย ข้อ 4 เหตุผล thymine พบใน DNAแต่ใน RNA มี uracil แทน

11. mRNA สร้างขึ้นมาจาก

1. tRNA ในไรโบโซม

2. tRNA ในไซโทพลาซึม

3. DNA ในไมโทคอนเดรีย

4. DNA ในนิวเคลียส

12. โมเลกุลกรดนิวคลีอีกชนิดต่างๆ มีขนาดต่างกันดังนี้

1. DNA > tRNA > mRNA

2. DNA > mRNA > tRNA

3. DNA > mRNA = tRNA

4. mRNA > DNA > tRNA

เฉลย ข้อ2 DNA เป็นกรดนิวคลีอีกที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ที่สุดเป็นเส้นคู่มีหน่ายย่อยนิวคลีโอไทด์(nucleotide) เป็นแสนเป็นล้านหน่าย ส่วน mRNAมีขนาดเล็กกว่า เป็นสายเดี่ยวมีหน่ายย่อยนิวคลีโอไทย์ประมาณ 100 –3,000 หน่าย ส่วน tRNAมีขนาดเล็กที่สุดมีหน่ายย่อยนิวคลีโอไทด์เพียงประมาณ 70 – 90หน่ายเท่านั้น

13. การสังเคราะห์ tRNA เกิดขึ้นใน

1. นิวเคลียส

2. ไมโทคอนเดรีย

3. ไรโบโซม

4. เอนโดพลาสมิกเรทิคูลัม

เฉลย ข้อ 1 เหตุผล tRNA หรือ RNAชนิดอื่นๆ สังเคราะห์ขึ้นภายในนิงเคลียสโดยมี DNA ในโครโมโซมเป็นต้นแบบซึ่ง RNAเหล่านี้จะออกจากนิวเคลียสมาอยู่ในไซโทพลาซึม เพื่อทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนตามที่ร่างกายต้องการต่อไป

14.ในประชากรกลุ่มหนึ่งมีผู้ชายเป็นโรคตาบอดสีมากกว่าผู้หญิงประมาณสิบเท่า เพราะ

1. ผู้ชายมีโครโมโซม X โครโมโซมเดียว

2. ผู้ชายมีฮอร์โมนเพศต่างจากผู้หญิง

3. ผู้ชายมีโครโมโซม Y

4. ประชากรมีเพศชายมากกว่าเพศหญิง

เฉลย ข้อ 1 เหตุผล ผู้ชายมีโครโมโซม Xเพียงโครโมโซมเดียว ทำให้เป็นโรงตาบอดสีโดยง่าย เพราะโรคตาบอดสีติดอยู่กับโครโมโซม X และเป็นลักษณะด้อยดังนั้น ผู้ชายมีจีนนี้เพียงจีนเดียวก็แสดงอาการตาบอดสีแล้วแต่ผู้หญิงต้องมีถึง2 จีน จึงแสดงอาการของโรคตาบอดสี

15. การผสมพันธุ์ระหว่าง Aa Bb cc X Aa Bb ccให้ลูกผสมมีจีในไทป์ทั้งหมดกี่ชนิด

1. 4 2. 6 3. 9 4. 16

เฉลย ข้อ 3 เหตุผล มีลูกผสม 9 ชนิด ดังนี้

ลักษณะที่ 1 Aa X Aa ลูกผสม มีจีโนไทป์ 3 ชนิดAA,Aa,aa

ลักษณะที่ 2 Bb X Bb ลูกผสม มีจีโนไทป์ 3ชนิด BB,Bb,bb

ลักษณะที่ 3 cc X cc ลูกผสมมีจีโนไทป์ 1 ชนิดcc

16.จากการตรวจหมู่เลือดพบว่า เลือดของพ่อตกตะกอนกับแอนติบอดี A และ Bส่วนเลือดของแม่ไม่ตกตะกอนกับแอนติบอดี A และ Bโอกาสที่พ่อแม่คู่นี้จะมีลูกซึ่งมีหมู่เลือดที่จะถ่ายให้แก่แม่ได้นั้นมีกี่เปอร์เซ็นต์

1. 0% 2. 25% 3. 50% 4. 100%

เฉลย ข้อ 1 เหตุผล พ่อมีหมู่เลือด ABและแม่มีหมู่เลือด Oดังนั้นลูกที่เกิดมาจะมีหมู่เลือด A หรือ Bดังนั้นจึงไม่มีเลือดหมู่ Oที่จะถ่ายให้แม่ได้เลย

17. เซลล์ร่ายการ (somatic cell) ของพืช Aซึ่งเป็น momoecious plant มีโครโมโซม 12 แท่ง เมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ โครโมโซมทั้ง 12 แท่ง ไม่เข้าคู่กัน หากมีการผสมเกสรเกิดขึ้น พืชที่ได้จะเป็นอย่างไร

1.momoploid 2. Haploid 3. Diploid 4. Polyploidy

เฉลย ข้อ 4 เหตุผล เมื่อไม่มีการเข้าคู่กันของฮอมอโลกัสโครโมโซม แสดงว่าโครโมโซมต้องไปอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์เซลล์ใดเซลล์หนึ่งทั้งหมดเมื่อมีการผสมเกสรจึงได้เซลล์ที่มีโครโมโซมหลายชุด(polyploid)

18. อาการ Glactosemia ควบคุมโดยจีนด้อยในautosome ในประชากรจำนวน 40000 คน มีอุบัติการณ์ของโรคนี้ 1คน คาดว่าประชากรกลุ่มนี้ จะมีคนที่เป็นพาหะของโรคนี้อยู่ประมาณเท่าใด

1. 100คน 2. 200คน 3.400คน 4.800 คน

เฉลย ข้อ 3 เหตุผล + 2pq + = 1 และ p + q = 1

ในที่นี้ =

= =

p + q = 1

P = 1 – =

2pq = 2 x x

= หรือประมาณ 400 คน

19. ในนิวเคลียสของเซลล์ใด ไม่พบฮอมอโลกัสโครโมโซม

1. เซลล์ที่รังไข่ของดอก

2. ไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์ (microspore mother cell)

3. เซลล์แอนติโพแดล (antipodal cell )

4. ไซเกต

เฉลย ข้อ 3 เหตุผล เซลล์แอนติโพแดลมีโครโมโซมชุดเดียวจึงไม่มี ฮอมอโลกัสโครโมโซม

20. ปริมาณเบส (คิดเป็นร้อย) ในดีเอนเอของ E. coli มีอัตราส่วนโดยประมาณของเบสอะดีนีน :กวานีน : ไซโตซีน : ไทมีน คือ

1. 29 : 20 : 20 : 30 2. 20 : 20 : 29 : 30 3. 30 : 20 : 29 : 20 4. 20 : 29 : 20 : 30

เฉลย ข้อ 1 เหตุผล A คู่ T A เท่ากับ T คือ 29 กับ 30

C คู่ G C เท่ากับ G คือ 20 กับ 20

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s